Dividende în avans – un vis împlinit al acţionarilor…

VTM > Blog > Dividende în avans – un vis împlinit al acţionarilor…

Aşa cum salariaţii unei societăţi sunt răsplătiţi lunar pentru munca depusă în luna precedentă, tot aşa şi acţionarii sau asociaţii care finanţează capitalul necesar activităţii unei firme, şi-au dorit dintotdeauna să primească dividende atunci când aceasta obţine profit, ci nu în anul următor.      

Mai e puţin timp până când Legea privind repartizarea anticipată a dividendelor se va putea pune efectiv în practică, mai exact imediat după închiderea rezultatelor fiscale ale trimestrului 3 al acestui an firmele vor putea distribui dividende din profitul contabil net al anului curent. 

 Se ştie că obiectivul oricărui acţionar sau asociat atunci când investeşte bani sau bunuri într-o societate comercială este acela ca firma să obţină profit, din care să primească dividende, adică partea din profitul societăţii care revine fiecărui acţionar / asociat în raport cu numărul acţiunilor sau părţilor sociale pe care le deţine.  

În urma publicării în Monitorul oficial a Legii nr.163 privind modificarea Legii contabilităţii şi a Legii societăţilor comerciale, dorinţa acţionarilor de a retrage de mai multe ori pe an bani din casieria firmei pe care o finanţează, a devenit realitate.

Această lege le da posibilitatea firmelor să distribuie dividende trimestrial, ci nu doar o dată pe an, după aprobarea situaţiilor financiare anuale – aşa cum era până la adoptarea legii.  Sub formă de dividende, acţionarii pot scoate bani din casierie de mai multe ori, dar în limita profitului net contabil realizat în trimestrul respectiv .

De reţinut că repartizarea profitului pentru dividende în cursul anului se face pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, iar sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Foarte important!!! Dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul anului se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are sarcina de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile care se impun în acest scop.

Aşadar, oportunităţi de fructificat pentru contribuabilii care repartizează dividende în anul 2018, întrucât începând cu luna octombrie acestea se pot plăti şi în avans, adică în fiecare trimestru în care au realizat profit, ci nu doar o dată pe an. De asemenea, se menţine cota de 5% a impozitului care trebuie reţinut la sursă.

Distribuirea dividendelor în condiţiile Legii 163/2018

Dividendele se distribuie asociaţilor/acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 

Conform legii, repartizarea trimestrială a profitului către acţionari se poate face în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial plus eventualele profituri reportate şi sume atrase din rezerve disponibile în acest scop , din care se scad pierderile reportate şi sumele repartizate la rezerve, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea anticipată urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale.

Prin Legea 163/2018 a fost instituită o nouă obligaţia în sarcina persoanelor juridice care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende şi anume aceea privind obligaţia de a întocmi situaţii financiare interimare.

Situaţiile financiare interimare întocmite sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. De asemenea, situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.

Toate prevederile legale prezentate mai sus din Legea 163/2018 modifică Legea contabilităţii nr 82/1991, dar au fost necesare modificări şi în Legea societăţilor comerciale nr 31/1990 sub aspectul repartizării dividendelor.  Principala modificare a acestei legi constă în repartizarea trimestrială în mod opţional a dividendelor. În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Ce se întâmplă dacă nu se mai pot recupera dividendele plătite în avans? Vor intra firme în faliment din cauza distribuirii de dividende din profituri contabile trimestriale în timp ce la sfârşitul anului societatea înregistrează pierdere?

Cu siguranţă că vor exista şi astfel de cazuri, motiv pentru care recomand prudenţă în ceea ce priveşte distribuirea în avans a dividendelor, repartizare care să ţină cont şi de o analiză în perspectivă a profitului contabil care se va înregistra la sfârşitul anului.

De reţinut este faptul că dividendele plătite contrar Legii societăţilor comerciale se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.

   Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale.

  Important!!!! Constituie infracţiune fapta de a încasa şi de a plăti dividende din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiilor financiare interimare sau a situaţiilor financiare anuale sau contrar celor rezultate din acestea.

Aşadar, o lege demult aşteptată de patroni, prin care aceştia au posibilitatea să culeagă roadele capitalului investit în firme, de mai multe ori pe an.

Pentru contabili va fi însă o muncă suplimentară de efectuat în legătură cu repartizarea în cursul exerciţiului financiar a dividendelor,  întrucât vor fi obligaţi să întocmească situaţii financiare trimestriale, să le supună auditării în cazul în care există această obligaţie pentru situaţiile financiare anuale, să efectueze înregistrările contabile cu ocazia repartizărilor trimestriale drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi. În plus, trebuie să existe o evidenţă contabilă cât mai exactă şi corectă cu privire la profitul contabil realizat în trimestrul respectiv, astfel încât să se acorde legal dividendele către acţionari. În acest fel se evită situaţiile neplăcute prin care aceştia să fie obligaţi la restituirea sumelor încasate necuvenit, nemaivorbind de faptul că reprezintă infracţiune fapta de a distribui dividende din profituri fictive. 

În ce limită se pot plăti dividende în numerar

     În ceea ce priveşte suma maximă care poate fi plătită în numerar reprezentând dividende către asociaţi/acţionari, Legea nr. 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, prevede că operaţiunile de plăţi în numerar către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor dividende, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Aşadar, nu se pot distribui în numerar dividende către asociaţi mai mari de 10.000 lei către o persoană şi nu sunt permise nici plăţile fragmentate în numerar către o persoană. 

Modificările aduse în Codul fiscal de O.U.G nr. 18/2018 cu privire la contribuţia de sănătate aferentă veniturilor din investiţii sub formă de dividende

Prin OUG 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-au stabilit următoarele modificări în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări de sănătate datorată de persoanele fizice care obţin venituri din dividende:

Datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice care realizează venituri  din una sau mai multe surse şi/sau categorii menţionate mai jos , dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţara, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei unice .

Asemenea venituri sunt următoarele:

    – venituri din activităţi independente;

    – venituri din drepturi de proprietate intelectuale;

    – venituri din asocierea cu o persoană juridică;

    – venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

    – venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

    – venituri din investiţii;

    – venituri din alte surse.

 Aşadar, veniturile din dividende, fiind venituri din investiţii, sunt incluse  în categoria celor pentru care se datorează contribuţie de sănătate dacă un contribuabil persoana fizică estimează că va obţine în anul curent sume nete peste plafonul de 12 salarii minime brute sau dacă estimează venituri din dividende sub plafon, dar cumulat cu celelalte venituri menţionate mai sus va depăşi plafonul respectiv.  

De reţinut că în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul sumele încasate efectiv de acţionari/asociaţi, ci nu veniturile brute repartizate acestora.

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţara, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de contribuabili prin aplicarea cotei de contribuţie de 10% asupra bazei anuale de calcul (12 salarii minime brute pe ţara, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice).

Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute mai sus, cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia unică până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.

În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe ţara, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe ţara şi au obligaţia depunerii declaraţiei unice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Persoanele fizice pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată şi pot beneficia de bonificaţii – 5% pentru depunerea prin mijloace electronice a declaraţiei unice şi 5% pentru plata integrală a CASS până la 15 decembrie 2018.

Reglementări contabile pentru repartizarea anticipată a dividendelor

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice s-a publicat în data de 27 august un proiect de ordin pentru completarea unor reglementări contabile în domeniul repartizării trimestriale a dividendelor.

Modelele situaţiilor financiare anuale întocmite de operatorii economici sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Referitor la repartizările interimare de dividende, sumele aferente acestora se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

Aspecte propuse a se reglementa:

  • Referitor la situațiile financiare interimare, acestea urmează să se întocmească utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.

Se propune că situațiile financiare interimare să fie formate din:

    – bilanț/situația poziției financiare;

    – contul de profit și pierdere/situația rezultatului global;

    – politicile contabile semnificative.

Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global au aceeași structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situațiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională si  sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

     – numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;

     – calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);

     – numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Prin proiectul de ordin se propune ca situațiile financiare interimare să se depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

  • Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A)
  •  

Articol contabil repartizare dividende trimestriale:

                       463                             =        456   ,,Decontări cu acţionarii /asociaţii

„Creanțe reprezentând dividende repartizate                    privind capitalul’’

           în cursul exercițiului financiar”

    Dividendele repartizate în avans se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii .

Articol contabil regularizare dividende repartizate în avans:

457 „Dividende de plată”     =    463  „Creanțe reprezentând dividende repartizate în  

                                                                  cursul exercițiului financiar”

Concluzie:

     Distribuirea anticipată de dividende, pe parcursul anului fiscal, este o  măsură legislativă  reparatorie care va aduce beneficii atât pentru stat cât şi pentru acţionari/asociaţi:

  • statul  va câştiga prin faptul că va încasa impozitul pe dividende mai rapid, trimestrial   în cursul exerciţiului financiar curent, ci nu în anul fiscal următor;
  • asociatul/acţionarul va culege roadele capitalului investit pe parcursul anului în care   firma obţine profit, nemaifiind nevoit să aştepte până la definitivarea exerciţiului financiar şi întrunirea AGA în anul următor.

Sunt şi multe opinii împotriva repartizării anticipate a dividendelor, bazate pe ideea că acţionarii, în goana lor după dividende în funcţie de nevoile financiare de moment, vor crea presiuni asupra administratorilor şi contabililor pentru a organiza contabilitatea astfel încât trimestrul respectiv să se încheie cu profit, deşi realitatea economică şi contabilă este alta. Această situaţie va genera pierderi financiare greu de recuperat, va duce în timp la erodarea capitalului investit, uneori chiar la falimentul firmei.

Scapă de riscuri și apelează cu încredere la serviciile de contabilitate financiară oferite de VTM.